Участия в организацията на конференции и семинари на сътрудниците на секция Математическо моделиране и числен анализ

  • Секцията организира традиционно в България серията от международни конференции „Конструктивна теория на функциите”, състояли се през 1971, 1977, 1981, 1984, 1987, 1991, 2002, 2005, 2008, 2010, 2013, 2016, 2019 и 2023 години.
  • Сътрудниците от секцията са участвали в организирането на всички издадния на серията от международни конференции „Биомат“, състояли се през 1995, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015-s, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 и 2023 година.
  • Сътрудниците от секцията са участвали в организацията на международните семинари по „Well-Posedness of Optimization Problems and Related Topics“, състоя ли се през 2018, 2021 и 2023.
  • Международен семинар по „Математически перспективи в имунобиологията“, организиран с подкрепата на Society for Mathematical Biology през 2023.

Последна промяна: 29.11.2023