Исторически бележки за секция Математическо моделиране и числен анализ

Секцията “Математическо моделиране и числен анализ” в ИМИ е създадена през Март 2014 година, чрез сливането на секциите: “Математическо моделиране”, “Изчислителна математика” и “Биоматематика”.

Исторически бележки за секция “Математическо моделиране”

Секция “Математическо моделиране” (в периода на функциониране на единните центрове за наука и подготовка на кадри – сектор “Математическо моделиране”) е пряк наследник на основаните в началото на 60-те години на миналия век:

  • секция “Числени методи и алгоритми” към Институт по математика с изчислителен център при БАН
  • катедра “Изчислителна математика” към Математически факултет на СУ “Кл. Охридски” (наследник на сектор “Изчислителна математика” към катедрата по висш анализ).

Към 30 декември 1970 година, във връзка с Разпореждане на Министерски Съвет за утвърждаване на модел за обучение на кадри по математика и механика и интегриране на дейностите на Математически факултет към СУ “Кл. Охридски” и Институт по математика с изчислителен център при БАН, в рамките на създадения Единен научен център по математика и механика – БАН, към сектора са привлечени следните сътрудници от споменатите по-горе научни звена: акад. Благовест Сендов, акад. Борислав Боянов, чл.кор. Васил Попов, ст.н.с. I ст. дмн Райчо Лазаров, проф. дмн Стефка Димова, ст.н.с. I ст. дмн Светослав Марков, проф. дмн Румен Малеев, ст.н.с. I ст. дмн Михаил Касчиев, проф. д-р Милко Петков, доц. д-р Тодор Боянов, доц. д-р Васил Веселинов, ст.н.с. II ст. д-р Андрей Андреев, ст.н.с. II ст. д-р Николай Кюркчиев, ст.н.с. II ст. д-р Евгения Коларова-Сендова, н.с. I ст. д-р Митко Цветанов, н.с. I ст. д-р Маргарита Николчева, н.с. I ст. д-р Емилия Матеева, гл. ас. Теодора Кирпикова-Джуканова, гл. ас. Мара Апостолова.

Към 1 януари 2013 година съставът на секция “Математическо моделиране” е: проф. дмн Камен Иванов (ръководител на секция), проф. дмн Пенчо Петрушев, проф. д-р Николай Кюркчиев, доц. д-р Андрей Андреев, доц. д-р Владимир Христов, доц.. д-р Огнян Трифонов, доц. д-р Борислав Драганов, гл.ас. д-р Ирина Георгиева, Даниела Стоянова.

До 1995 година, към секция “Математическо моделиране” функционират временна проблемна група по математическо моделиране на гравитационното въздействие на Слънцето и Луната върху Земята, в състав: проф. д-р Иван Иванов, н.с. III ст. Петър Дъбнишки и н.с. III ст. Димитър Димитров, както и лаборатория “Математическа химия и химическа информатика”, в състав: доц. д-р Даниел Бончев и н.с. I ст. Иван Бангов.

През годините в секция “Математическо моделиране” са работили също и следните специалисти: проф. дтн Иван Димов, проф. дмн Ралица Ковачева, проф. дфн Лили Попова, ст.н.с. II ст. д-р Георги Илиев, доц. д-р Спас Ташев, ст.н.с. II ст. д-р Наталия Кольковска, ст.н.с. II ст. д-р Денка Куцарова, доц. д-р Татяна Черногорова, доц. д-р Никола Найденов, ст.н.с. II ст. д-р Панайот Василевски, ас. д-р Никола Владов, н.с. I ст. д-р Милена Москова, н.с. д-р Христо Джиджев, гл. ас. Ангелина Йотова, н.с. Николай Банков, н.с. Петър Шопов, мат. Веселин Кюркчиев, мат. Красимира Попова, мат. Максим Чилев, Янко Чернев.

Сътрудници на секция “Математическо моделиране” сформират секции “Числени методи” и “Биоматематика” към ИМИ – БАН, както и осигуряват съществени попълнения за Институт по паралелна обработка на информацията – БАН (бивш КЦИИТ) и катедра “Числени методи и алгоритми” към Факултет по математика и информатика на СУ “Св. Климент Охридски”.

Ръководители на секция (сектор) “Математическо моделиране” последователно са: акад. Благовест Сендов, проф. дмн Рачо Денчев, проф. дмн Пенчо Петрушев, ст.н.с. II ст. д-р Владимир Христов, проф. дмн Камен Иванов и проф. д-р Николай Кюркчиев.

В секцията са разработвани математически модели в астрономията, биологията, икономиката, медицината, плазмения синтез, химията. Под ръководството на акад. Бл. Сендов в секцията се основава и развива българската школа по теория на апроксимациите. Сътрудници на секцията работят също така по числен анализ, числени методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, функционален анализ, аналитична теория на числата.

Освен с научна дейност, членове на секцията развиват и активна преподавателска работа в университети в страната и чужбина. Под ръководството на членове на секцията, са разработили и защитили докторски (кандидатски) дисертации над 120 учени. Секцията организира международните конференции “Конструктивна теория на функциите” през 1971, 1977, 1981, 1984, 1987, 1991, 2002, 2005, 2008, 2010 и 2013 години.

Свидетелство за международното признание на научните постижения на школата по теория на апроксимациите е единствената световна награда за млади учени в тази област – наградата “Васил А. Попов”. Тя се присъжда на всеки три години от международен комитет, и до сега е имала 5 лауреата от Франция, Белгия и САЩ. Акад. Бл. Сендов и чл. кор. В. Попов са лауреати на Димитровска награда, а чл. кор. В. Попов е лауреат на наградата “Никола Обрешков”, за особени постижения в областта на математиката.

Исторически бележки за секция “Изчислителна математика”

Бившата лаборатория по числени методи (в момента секция “Изчислителна математика”) е създадена през 1987 от сътрудници от секция “Математическо моделиране”. Целта е да се задълбочат изследванията на числените методи за частни диференциални уравнения като един от най-важните компоненти в математическото моделиране на индустриални приложения. Проф. Райчо Лазаров е избран за ръководител на лабораторията, а първите и членове са: Михаил Касчиев, Стефка Димова, Иван Димов, Наталия Кольковска, Олег Илиев, Панайот Василевски, Татяна Черногорова и Ангелина Йотова.

Следващите ръководители са проф. дмн Михаил Касчиев (1991-2004) и доц. д-р Наталия Кольковска (2004-2012). Научният състав се увеличава с Петър Шопов, Таня Костова-Василевска, Атанас Пехливанов, Иван Бажлеков, Людмил Зикатанов, Милена Димова, Даниела Василева, Мариана Николова, Павлин Енчев, Галин Димитров, Иван Георгиев и Станислава Стоилова.

Основните изследвания са в областта на ефективни числени методи и алгоритми за решаване на линейни и нелинейни частни диференциални и интегрални уравнения и системи. Получени са съществени резултати, отнасящи се до конструиране, устойчивост и сходимост на приближения с крайни елементи, крайни разлики и крайни обеми; конструиране и изследване на итеративни методи, разделяне на области, апостериорни оценки на грешката и адаптивно изфиняване на мрежата. Числените методи и алгоритми са приложени при математическо моделиране и компютърни симулации на физични, инженерни и други задачи.

Голям брой приложни проекти са разработени в сътрудничество с Института по Металознание, Института по Микроелектроника, Техническия Университет (София), Обединения Институт за Ядрени Изследвания (Дубна, Русия), Института по Математическо Моделиране на Руската Академия на Науките, Texas A&M University, Darmstadt University of Technology (Germany), Institute of Science and Technology of University of Manchester, Engineering Department of Queen Mary College (University of London), Fraunhofer Institute for Industrial Mathematics (Kaiserslautern, Germany).

Секцията е организатор на шест международни конференции по числени методи и приложения в София и Боровец. Членове на секцията участват в проектите:

  1. Числени и аналитични методики за получаване на локализирани решения на обобщени многомерни вълнови уравнения, Фонд научни изследвания, 2011-2014 г.
  2. Математическо моделиране на нелинейни системи на многопроцесорни клъстери, Българска агенция за ядрено регулиране, 2011-2013 г.
  3. Ефективни многонивови методи и алгоритми за задачи с хетерогенни коефициенти, Фонд научни изследвания, 2012-2014 г.

Исторически бележки за секция “Биоматематика”

Секция “Биоматематика” на ИМИ към БАН е наследник на изследователската група по “Математическо моделиране в биологията” към Единния център по биология на БАН (1977-1989) и Института по биофизика на БАН (1990-1996). През 1996 групата е включена в ИМИ на БАН като секция „Биоматематика”. Проф. Светослав М. Марков е ръководител на изследователската група и секцията в периода 1984 – 2010 година.

В секцията се работи в следните научни направления: биоматематика (математическо моделиране в биологията, математическа биология) с ударение върху математическото моделиране в екологията, неврофизиологията, микробиологията, ензимната кинетика, ботаниката, палеологията и други. Развиват се числени методи и средства за математическо моделиране в условия на неопределеност. Свързани с тези изследвания са: анализ на грешките, надеждни изчисления, изпъкнал и интервален анализ, числени методи с верификация на резултатите, управляемост на динамични системи, параметрична идентификация с интервални данни, компютърна аритметика и други.


Последна промяна: 29.11.2023