Секция

Математическа лингвистика

Сътрудниците на секция “Математическа лингвистика” се занимават с фундаментални и приложни изследвания в теоретичната, компютърната и математическата лингвистика, езиковите технологии, математическите и логическите основи на информатиката и изкуствения интелект, алгоритмиката и технологиите на знанието. Секцията е основана през 1977 (като Лаборатория “Математическа лингвистика”, 1977-1985).

През последните 10 години сътрудниците на секцията са постигнали научни и приложни резултати в следните области: Компютърна лингвистика; Теоретична и съпоставителна лингвистика; Методика на лингвистиката; Компютърна морфология; Откриване на знания – изграждане на интелигентни компютърни средства за откриване на знания; Технологии за обработка на знания; Семантичен уеб; Компютърно моделиране на българското етноложко познание; Цифрови библиотеки; Електронно обучение.

Сътрудниците на секцията са били водещи  преподаватели по дискретна математика, алгоритмика, математически основи на информатиката и изкуствения интелект, математическа логика, мултимедийни и езикови технологии, математическа и компютърна лингвистика и приложенията им в многобройни университети в България, други европейски страни и САЩ.

От началото на 1980 г. звеното се занимава и с организирането на извънкласни дейности за средношколци в България, конференции и симпозиуми в областта на изследователските си интереси, в т.ч. състезания и семинари по лингвистика (теоретична, математическа и компютърна), а от 2003 г. взема активно участие и в организацията на Международната олимпиада по лингвистика.

Сътрудниците на секцията са автори на над 700 публикации в чуждестранни и български списания и материали на международни и национални конференции, както и на 19 монографии.

Сайт на секцията: http://mathling.math.bas.bg/