Секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика”

Бивас, Мира

главен асистент, д-р
+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428
Бивас, Мира

главен асистент, д-р

Негладък анализ, диференциални включвания, оптимално управление

+359 2 979 3853
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 428

Божкова, Марусия

професор, дмн
+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Личен сайт
Божкова, Марусия

професор, дмн

Разклоняващи се стохастични процеси, гранични теореми, статистически изводи, приложение на разклоняващи се модели в епидемиологията, демографията и популационната динамика.

+359 2 979 2882
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 407
Личен сайт

Денчева, Даринка

главен асистент, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Денчева, Даринка

главен асистент, д-р

Изследване на операциите, Стохастична оптимизация

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Заевски, Цветелин

доцент, д-р
+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557
Заевски, Цветелин

доцент, д-р

Процеси на Леви, Стохастични диференциални уравнения, Стохастично оптимиране, Математическо моделиране във финансите: оценка на деривати, времева структура на лихвата, анализ и управление на риска

+359 2 979 2812
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 557

Камбурова, Детелина

математик, доктор
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Камбурова, Детелина

математик, доктор

Вариационен анализ

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528

Кендеров, Петър

академик, професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229
Кендеров, Петър

академик, професор, дмн, асоцииран член

Обща топология (многозначни изображения), Функционален анализ

+359 2 979 2881
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 229

Кунчев, Огнян

професор, дмн
+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426
Кунчев, Огнян

професор, дмн

Изследване на операциите.

+359 2 979 3851
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 426

Куцарова, Денка

професор, дмн
+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Личен сайт
Куцарова, Денка

професор, дмн

Функционален анализ, теория на апроксимациите.

+359 2 979 2839
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 528
Личен сайт

Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член
Майстер, Пенка

доцент, д-р, асоцииран член

Миланов, Петър

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Миланов, Петър

професор, д-р, асоцииран член

Дискретно оптимиране, Биоинформатика, Лекарствено -рецепторен дизайн.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418

Минчев, Златогор

доцент, д-р
+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Личен сайт
Минчев, Златогор

доцент, д-р

Моделиране, симулации, кибер сигурност, изследване на операциите, компютърни науки, компютърно подпомагани учения, управление при кризи.

+359 2 979 3847
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 418
Личен сайтПубликации

Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член
+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409
Мутафчиев, Любен

професор, дмн, асоцииран член

Случайни комбинаторни структури, асимптотични преброявания, гранични теореми.

+359 2 979 3862
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 409

Николов, Николай И.

главен асистент, д-р
+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417
Николов, Николай И.

главен асистент, д-р

Непараметрична статистика

+359 2 979 3860
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 417

Палежев, Деян

доцент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Палежев, Деян

доцент, д-р

Биостатистика, биоинформатика.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415

Ревалски, Юлиан

академик, професор, дмн, председател на БАН
+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Личен сайт
Ревалски, Юлиан

академик, професор, дмн, председател на БАН

Изследване на операциите (Оптимизация, Вариационен анализ, Теория на игрите), Функционален анализ (Геометрия на банахови пространства, Изпъкнал анализ, Монотонни оператори), Обща топология (Топологични методи в оптимизацията и вариационния анализ, Многозначни изображения).

+359 2 870 1072
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 202
Личен сайтCurriculum VitaeПубликации

Рибарска, Надежда

професор, дмн
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Рибарска, Надежда

професор, дмн

Функционален анализ, диференциални включвания, оптимално управление.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Савов, Младен

член-кореспондент, професор, дмн
+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427
Савов, Младен

член-кореспондент, професор, дмн

процеси на Леви, функционали базирани на процеси на Леви, спектрална теория на несамоспрегнати Марковски процеси, задачи възникващи от Брауново движение в случайна среда

+359 2 979 3854
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 427

Сариев, Христо

главен асистент, д-р, секретар на секция
+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421
Сариев, Христо

главен асистент, д-р, секретар на секция

Байеисов непараметричен анализ, случайни мерки, вероятностни модели базирани на урни, процеси на Леви

+359 2 979 3856
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 421

Стефанов, Боян

математик
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 504
Стефанов, Боян

математик

Вариационен анализ, оптимизация, оптимално управление

София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 504

Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция
+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Личен сайт
Стоименова, Евгения

професор, дмн, ръководител на секция

Непараметрична статистика: рангови критерии, вероятностни модели за наредени данни, алгебрични методи в статистиката, процедури за избор и нареждане, непараметрично оценяване на вероятностната плътност.

+359 2 979 3855
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 429
Личен сайт

Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411
Стоянов, Йордан

професор, д-р, асоцииран член

Вероятност и стохастични процеси, вероятностни разпределения, характеризации, проблем за моментите, стохастични диференциални уравнения, контрапримери в теория на вероятностите, вероятност в други области на математиката

+359 2 979 3858
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 411

Тодоров, Максим

професор, дмн, асоцииран член
+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Тодоров, Максим

професор, дмн, асоцииран член

Полубезкрайна и векторна оптимизация. Изпъкнал анализ.

+52 222 229 2691
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Цачев, Цветомир

професор, д-р
+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424
Цачев, Цветомир

професор, д-р

Оптимално управление на хетерогенни системи, оптимално управление в безкрайномерни пространства.

+359 2 979 3852
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 424

Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р
+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Чорбаджиев, Асен

главен асистент, д-р

Вероятностни модели във физиката, метеорология, качество на данни, разклоняващи се процеси.

+359 2 979 3859
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 415
Публикации

Янев, Георги

главен асистент, д-р
+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Янев, Георги

главен асистент, д-р

Разклоняващи се процеси: гранични теореми, двуполови процеси, имиграция, емиграция, статистика; характеризации на вероятностни разпределения с помоща на поредни статистики и рекорди; приложна статистика.

+359-2-979-3858
София, 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок №8, стая 411
Публикации

Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член
+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422
Янев, Никола

професор, д-р, асоцииран член

Дискретна оптимизация, Оптимизационна теория на графите

+359 2 979 3848
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 422

Янев, Николай

професор емеритус, дмн
+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Личен сайт
Янев, Николай

професор емеритус, дмн

Теория на вероятностите, математическата статистика, стохастични процеси и приложения, разклоняващи се случайни процеси и техните приложения.

+359 2 979 3861
София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", блок 8, стая 413
Личен сайтCurriculum VitaeПубликации