Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г.

В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация. Справки могат да бъдат правени в съответните обучаващи организации (институтите на БАН) или в БАН – Администрация, ул. „15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260.

Списък на необходимите документи за кандидатстване е даден на страницата на Центъра за обучение при БАН.

Докторските програми, по които са обявени места за докторанти с обучаваща организация Институт по математика и информатика на БАН, са:

  • Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…, Докторска програма Методика на обучението по математика, информатика и информацонни технологии – 1 задочно.
  • Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Геометрия и топология – 1 редовно и 1 задочно.
  • Професионално направление 4.5. Математика, Докторска програма Изследване на операциите – 1 редовно.
  • Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска прорама Информатика – 1 редовно.