На 2 февруари 2021 година почина видният учен с разностранни математически интереси и
научни приноси проф. дмн Митрофан Михайлович Чобан, член на Академията на науките на Република Молдова.

Смъртта отне един истински приятел на България и българската математика, който бе чест гост на Института по математика и информатика на БАН и на Съюза на математиците в България.

Поклон пред делото и паметта му!

Митрофан Чобан е роден на 5 януари 1942 година в село Копчак, околия Тигина в Република Молдова. През 1960 г. постъпва в Държавния педагогически институт в Тираспол. Заради отлични постижения в образованието и склонност към научни изследвания през 1964 г. е изпратен да продължи образованието си в Механико-математическия факултет (Мехмат) на Московския държавен университет. Там отново блести със способностите си и, след дипломиране през 1967 г. в катедрата по Геометрия и топология, става аспирант (докторант по днешна терминология). Работи под ръководството на световноизвестния тополог Александър Владимирович Архангельский (днес чуждестранен член на БАН) и, след защита на дисертация през 1970 г., получава научната степен „кандидат на физико-математическите науки“ . През 1980 г. става доктор на науките, през 1995 г. е избран за член-кореспондент на Молдовската академия на науките, а от 2000 г. е академик на същата академия.

Професионалният му живот е отдаден изцяло на Тирасполския държавен университет, където той работи последователно като лектор, доцент, старши изследовател, ръководител на катедрата по Геометрия и Методика на математиката, професор, зам.-ректор, отговарящ за науката (от 1983 до 2002 г.) и ректор (от 2002 до 2009 година). Има огромен принос за стабилизирането на университета след принудителното евакуиране на същия в Кишинев през 1992 година.

Научните интереси на Митрофан Чобан са твърде обширни. Той има забележителни постижения в общата топология, в дескриптивната теория на множествата, в теория на мерките, във функционалния анализ и топологичната алгебра. Резултатите му по измерими селекции на многозначни изображения се радват на забележителна международна известност.

Научното му наследство съдържа над 20 учебника, монографии и студии, както и над 250 статии в научни списания. Приблизително толкова са и научно-популярните му статии и материалите, посветени на образованието по математика. Под негово ръководство са защитени повече от 25 докторски дисертации. В продължение на почти две десетилетия е и председател на Математическо общество на Република Молдова. Отличаван е с редица държавни награди, ордени и медали. Доктор хонорис кауза е на университета в Орадея,
Румъния.

През 2012 година най-престижното списание в областта на топологията „Topology and its Applications” посвети отделен том на 70-годишнините на Митрофан Чобан и един от няколкото негови български съавтори Стоян Недев.