Почетен член на ИМИ

В съгласие с Устава на БАН и дългогодишните академични традиции за почетни членове на ИМИ се избират български и чуждестранни граждани, имащи съществен принос за развитието на Института и неговото научно и финансово укрепване. Подробности относно отличието и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на почетен член на ИМИ.

Статут на почетен член на ИМИ

Носители на званието „Почетен член на ИМИ-БАН“

Чл.-кор. Иван Христов Димовски

за съществен принос в развитието на Института и навършване на 80-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. дмн Петър Кирилов Русев

за цялостната му научна дейност и навършването на 80-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Акад. Петър Радоев Попиванов

за цялостната му научна дейност и навършване на 65-годишна възраст

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. дмн Веселин Михайлов Петков

за цялостната му научна дейност

Решение на Научния съвет на ИМИ

Проф. д-р Аврам Моис Ескенази

за цялостната му научна дейност

Решение на Научния съвет на ИМИ

Професор емеритус

За професор емеритус на ИМИ се избира професор на ИМИ след неговото пенсиониране, който има значителен принос в изследователската, образователната и организационната дейност на ИМИ.

Подробности относно отличието и процедурата за номиниране се съдържат в Статута на Професор емеритус на ИМИ.

Статут на професор емеритус

Носители на званието „Професор емеритус“ на ИМИ-БАН

проф. дмн Йохан Тодоров Давидов

избран на 19.03.2021 г.

проф. дмн Петър Любомиров Станчев

избран на 14.05.2021 г.

проф. дмн Николай Михайлов Янев

избран на 21.01.2022 г.

проф. дмн Райчо Димитров Лазаров

избран на 25.03.2022 г.

акад. Олег Кръстев Мушкаров

избран на 24.06.2022 г.

проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова

избрана на 15.07.2022 г.