На свое заседание на 25 февруари 2021 год. Управителният съвет на Българската академия на науките избра проф. дмн Петър Бойваленков за директор на Института по математика и информатика. Мандатът на новия директор е четири години.

Петър Бойваленков е роден през 1964 г. в Дуранкулак, Добричко. Завършва висшето си образование в Софийския университет през 1989 год. Дисертационния си труд „Граници за опаковки в Евклидови пространства“ защитава три години по-късно под ръководството на проф. дмн Стефан Додунеков. Доктор на математическите науки от 2004 година.

Дългогодишен преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Нов български университет и др. Под негово ръководство успешно са защитили седмина дипломанти и деветима докторанти.

Проф. Бойваленков е член на Научния съвет на ИМИ от 2003 год. От 2005 досега е член на Националната комисия на Министерството на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиади (9.-12. клас), а в периода 2014-2018 година е ръководител на националния отбор за Международната олимпиада по математика.

От 2018 участва в експертния съвет „Наука, технологии, иновации“ към Столична община.

Член е на Общото събрание на БАН от 2012 год.

Заместник-председател на Управителния съвет на Съюза на математиците в България от 2017 година.

От 2015 година досега е заместник-директор по научна политика в областите на математическите структури, информатиката и образованието, и работата с младите таланти в Института по математика и информатика.