Научен съвет

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института по математика и информатика (ИМИ) с четиригодишен мандат, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е определена в Правилника за дейността на ИМИ и е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН. За членове се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици, и един млад учен с научна степен. Броят на членовете е от 15 до 25 души. Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си. Заседанията на Научния съвет са публични, освен ако не е предвидено друго в закон.

Научният съвет определя политиката на Института по математика и информатика. НС приема плановете и отчетите за изпълнението на научноизследователската и учебната дейност на ИМИ; приема завършените планови и договорни изследвания; приема по предложение на директора бюджета на ИМИ; взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в ИМИ; утвърждава предложените от директора заместник-директори и научен секретар; избира ръководителите на структурните звена в ИМИ; взема решения за обявяване на конкурси за заемане и извършва избори за заемане на академични длъжности, както и прави и предложения за освобождаване на лица, заемащи академични длъжности; зачислява и отчислява докторанти; взема решения за разпореждане на имоти, собственост на ИМИ; избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ.

Председател на Научния съвет

Чл.-кор. дмн Олег Мушкаров

E-mail: muskarov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00

Членове на Научния съвет

проф. д-р Цветомир Йотов Цачев – зам.-председател
доц. д-р Красимира Минкова Иванова – секретар
акад. проф. дмн Веселин Дренски
акад. проф. дмн Петър Радоев Попиванов
акад. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски
проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
проф. дмн Емил Миланов Колев
проф. дмн Иван Николов Ланджев
проф. дмн Йохан Тодоров Давидов
проф. дмн Камен Ганчев Иванов
проф. дмн Михаил Иванов Кръстанов
проф. дмн Николай Драганов Кутев
проф. дмн Николай Маринов Николов
проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
проф. дмн Цонка Стефанова Байчева
проф. д-р Аврам Моис Ескенази
проф. д-р Наталия Тодорова Кольковска
проф. д-р Нели Милчева Манева
проф. д-р Нели Стоянова Димитрова
проф. д-р Радослав Димов Павлов
доц. дмн Младен Светославов Савов
доц. д-р Иван Делчев Чипчаков
доц. д-р Величка Василева Милушева
ас. д-р Милен Колев Борисов

Документи

Изтегляне на всичко
ЗаглавиеРазмерДата на добавяне