Научен съвет

Научният съвет е колективен орган за научно ръководство на Института по математика и информатика (ИМИ) с четиригодишен мандат, избран съгласно чл. 38 от Устава на БАН. Неговата дейност е определена в Правилника за дейността на ИМИ и е в съответствие с чл. 39 и 40 от Устава на БАН. За членове се избират доктори на науките, хабилитирани учени, член-кореспонденти и академици, и един млад учен с научна степен. Броят на членовете е от 15 до 25 души. Научният съвет избира свой председател за срока на мандата си. Заседанията на Научния съвет са публични, освен ако не е предвидено друго в закон.

Научният съвет определя политиката на Института по математика и информатика. НС приема плановете и отчетите за изпълнението на научноизследователската и учебната дейност на ИМИ; приема завършените планови и договорни изследвания; приема по предложение на директора бюджета на ИМИ; взема решения за създаване и закриване на научни структурни звена в ИМИ; утвърждава предложените от директора заместник-директори и научен секретар; избира ръководителите на структурните звена в ИМИ; взема решения за обявяване на конкурси за заемане и извършва избори за заемане на академични длъжности, както и прави и предложения за освобождаване на лица, заемащи академични длъжности; зачислява и отчислява докторанти; взема решения за разпореждане на имоти, собственост на ИМИ; избира редакционните колегии на периодичните издания на ИМИ.

Председател на Научния съвет

Акад. проф. дмн Олег Мушкаров

E-mail: muskarov@math.bas.bg
Тел.: (+359-2) 979-38-00

Членове на Научния съвет

Акад. проф. дмн Олег Кръстев Мушкаров (председател)
Проф. д-р Цветомир Йотов Цачев (зам.-председател)
Проф. д-р Десислава Иванова Панева-Маринова (секретар)
Акад. проф. дмн Веселин Стоянов Дренски
Акад. проф. дмн Юлиан Петров Ревалски
Чл.-кор. проф. дмн Николай Маринов Николов
Чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов
Проф. дмн Виржиния Стойнева Кирякова
Проф. дмн Емил Миланов Колев
Проф. дмн Камен Ганчев Иванов
Проф. дмн Огнян Иванов Кунчев
Проф. дмн Петър Георгиев Бойваленков
Проф. дмн Цонка Стефанова Байчева
Проф. д-р Величка Василева Милушева
Проф. д-р Евгения Димитрова Попова
Доц. д-р Иван Делчев Чипчаков
Доц. д-р Красимира Минкова Иванова
Доц. д-р Ирина Красимирова Георгиева
Доц д-р Цветелин Стефанов Заевски
Ас. д-р Христо Иванов Сариев – член със съвещателен глас

Документи

Изтегляне на всичко
ЗаглавиеРазмерДата на добавяне