Мисия на ИМИ

Мисията на Института по математика и информатика е:

 • Развитие на фундаменталните и приложни изследвания по математика и информатика в съответствие с националните и европейски приоритети, интегриране на ИМИ в Европейското изследователско пространство;
 • Научни изследвания в направленията математически структури, математическо моделиране и математическа информатика, които обогатяват теоретичните основи на математиката и информатиката и водят до иновационни приложения в другите науки, в информационните и комуникационни технологии, в индустрията и обществото;
 • Приложение на математиката и информатиката в националните образователни програми и образователни процеси на всички нива в страната;
 • Утвърждаване на ролята на ИМИ като водещ научен център в България в областта на математиката и информатиката.

В съответствие с Европейските приоритети и програми за научни изследвания и световните тенденции в развитието на математиката и математическата информатика, както и в контекста на международните договорености и необходимостта от социално-значими за България приложения, ИМИ определя следните приоритетни стратегически направления за научни изследвания:

1. Математически структури:

 • Дискретни математически структури и приложения;
 • Диференциални уравнения;
 • Анализ, геометрия и топология.

2. Математическо моделиране:

 • Стохастика;
 • Изследване на операциите;
 • Числени методи и научни изчисления;
 • Теория на апроксимациите и основи на математическите модели.

3. Математическа информатика:

 • Математически основи на информатиката;
 • Математическа лингвистика и обработка на знания;
 • Моделиране на софтуерни и когнитивни процеси;
 • Моделиране на информационни процеси.

4. Математическо и информационно моделиране на образователни процеси.