От 2020 година Институтът по математика и информатика, съвместно с Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ), работи по проект „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“, който е финансиран от Фонд „Научни изследвания“. В рамките на този проект, от 25 до 30 юли 2022 г. в София се организира Лятна школа по славянска палеография. Школата е предназначена за студенти и докторанти, както и за млади изследователи, които се интересуват от славянистика. От участниците се изисква добро владеене на английски и руски език – официални езици на събитието.

Проектът „Южнославянски кописти и скриптории от XIV век (палеографска атрибуция и онлайн реперториум)“ си поставя за основна цел събирането на данни от първични средновековни писмени източници и тяхното предоставянето на научната общност като надежден инструмент за определяне на произхода, дефинирането и систематизирането  на съхранените в книгохранилищата днес ръкописи. За осъществяването на тази голяма цел проектът е съсредоточен върху издирването на нови и обединяването им с налични данни, които ще подпомагат методите за надеждна идентификация на конкретни книжовници на средновековни текстове. Събраните данни от оригинални славянски ръкописи ще бъдат обработени, анализирани и с публичен достъп чрез специално създаден онлайн справочник (реперториум), изграден върху стабилна теоретична основа и работещ научен методологичен подход, с каквито към момента съвременната славистична медиевистична наука не разполага.

Срокът за записване за участие в Лятната школа е 30 април 2022 г.

Повече информация ще намерите на https://kopisti14.kmnc.bg/bg/summer-school