Актуални обяви за работни места


 ИНСТИТУТЪТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ

ЕДИН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ

в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003 “Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии” с бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца със заетост до 2 часа на ден и до 48 часа седмично при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

Функции (отговорности и задължения)

Участие в научни и научноприложни изследвания по Научен проект (НП5) “Вариационни и статистически методи в информационните науки и технологии”, Задача 2 “Стохастичен подход в информатиката, медицината и индустрията”.

Изисквания

Образование: висше по природни науки, математика, информатика, физика и/или технически науки; докторска степен по природни науки; научноизследователски опит поне 5 години по специалността.

Начин на кандидатстване

Кандидатите представят професионална автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки).

Документите се подават в отдел “Човешки ресурси” на Института по математика и информатика при Българска академия на науките с адрес:

ул. “Акад. Георги Бончев” блок 8, 1113 София

Срок за подаване на документите: 25 юли 2020 г.

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

www.eufunds.bg
Проект BG05M2OP001-1.001-0003 “Център за върхови постижения по информатика и информационни и комуникационни технологии”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.