На 24 януари 2024 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 055  „Акад. Ст. Додунеков“, етаж -1 на Института по математика и информатика, ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ. Заседанието се провежда съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ. В дневния ред е включено представяне и приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2023 година.

Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, които заемат академична длъжност или притежават научна степен. Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. Справка за членство в Общото събрание на учените в ИМИ може да бъде направена при Галя Стоянова, началник на отдел „Човешки ресурси“, стая 215 в ИМИ, тел. 3819.

Предложения за протоколчик, участие в комисия за преброяване и промени в дневния ред на събранието се приемат също от Галя Стоянова.