Примерни теми

Докторска програма: Алгебра и теория на числата

Ръководител: акад. Веселин Дренски

Тема: Алгебри с полиномни тъждества и некомутативна теория на инвариантите

Анотация:

Класът на PI-алгебрите, т.е. асоциативните алгебри, удовлетворяващи полиномно тъждество, е разумно голям клас с интерсни структурни и комбинаторни свойства. Оказва се, че теорията на PI-алгебрите съдържа редица резултати, типични за теорията на комутативните и крайномерните алгебри. Българската група по PI-алгебри води началото си от 60-те години на XX век, а още от средата на 70-те години на XX век се говори за Българска школа в тероията на PI-алгебрите. Българската PI-група работи в тясно сътрудничество с ведущите алгебрични школи в областта, а методите, разработени в България, са широко прилагани от други математици.

Класическата теория на инвариантите изучава многочлените на много променливи, които остават неподвижни под действието на група от линейни преобразувания. Това е една от най-старите области на алгебрата, която се обосновава като теория още от първата половина на XIX век. Типичен пример на алгебра на инвариантите е алгебрата на симетричните полиноми. В некомутативната теория на инвариантите групите от линейни преобразувания действат върху алгебри, които имат много от свойствата на полиномните алгебри. В един от основните клонове на теорията групите действат на относително свободни алгебри. И в тази област българската група по PI-алгебри е получила важни резултати.

В предлаганата тема за докторска дисертация се предвижда изучаването на алгебрите с полиномни тъждества и техните числови характеристики, както и съответните алгебри от инварианти на важни класове от групи. В изследванията се използват методи от комутативната алгебра, теория на асоциативните алгебри и  комбинаториката, съчетани с компютърни пресмятания.

PhD Program: Algebra and Number Theory

Advisor: Assoc. Prof. Jörg Koppitz

Title: Infinite Transformation Semigroups

The set of all order-preserving (partial) transformations on a chain X forms a semigroup O(X) under the composition of mappings. In the case X is finite, the semigroup O(X) is well studied by a long list of authors. In the infinite case, i.e. X is infinite, the information about O(X) is still low. The reason for that fact is that the problems are more complex than in the finite case because the properties of the linear order play an important role. The goal of the PhD course is the description of algebraic properties of O(X) for particular totally ordered sets X. For example, the characterization of relative generating sets of minimal size opens a nice opportunity for a successful but demanding PhD project.

PhD Program: Algebra and Number Theory

Advisor: Assoc. Prof. Danila Cherkashin

Title: Optimal branched transportation (aka Gilbert-Steiner problem)

The problem can be stated as “find an optimal branched flow network transporting Dirac mass to Lebesgue measure on a segment”; the cost function for the transportation of a mass is chosen to be a power of the mass and the difference with the optimal transportation problem is that the extra geometric points may be of use. We place the main accent of the topic on the theoretical side of the problem.

PhD Program: Algebra and Number Theory

Advisor: Assoc. Prof. Danila Cherkashin

Title: Hypergraph colorings

The topic is devoted to problems of finding edge-minimum hypergraphs belonging to particular classes of hypergraphs, variations of these problems, and their applications. The central problem of this kind is the Erdős–Hajnal problem of finding the minimum number of edges in an n-uniform hypergraph with chromatic number at least three.

Докторска програма: Геометрия и топология

Ръководител: проф. д-р Величка Милушева

Тема: Диференциална геометрия на повърхнини в псевдо-Евклидови пространства със сигнатура и Вайерщрасови представяния

Анотация:

Актуалност на тематиката: Повърхнините и хиперповърхнините в стандартни моделни пространства като Евклидовото пространство, пространството на Минковски или псевдо-Евклидовото пространство са основен обект за изследване в съвременната диференциална геометрия, тъй като намират интерпретация от физична гледна точка и играят важна роля както в математиката, така и в математическата физика. Намирането на представяния от тип на Вайерщрас на класове повърхнини в 4-мерни псевдо-Евклидови пространства със сигнатура води до експлицитно решаване на определени системи частни диференциални уравнения. Предвижда се разработване на инвариантна теория на Лоренцови повърхнини в четиримерни пространства с постоянна кривина, както и прилагането ѝ върху класове повърхнини с условия върху техните инварианти. Ще бъдат изучавани минимални и квази-минимални повърхнини в четиримерни псевдо-Евклидови пространства с различна сигнатура като ще се търсят канонични параметри и канонични Вайерщрасови представяния на тези повърхнини.

Съгласуваност с научните проекти и тематичните направления на секция „Анализ, геометрия и топология“: Предлаганата тематика е част от научноизследователския проект „Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и топология“ и тематичните му направления:

  • Диференциална геометрия на повърхнини и хиперповърхнини в Евклидови и псевдо-Евклидови пространства.
  • Вайерщрасови представяния на минимални повърхнини в 4-мерни Евклидови и псевдо-Евклидови пространства.
  • Геометрия на четиримерни многообразия.

Докторска програма: Геометрия и топология

Ръководител: доц. д-р Стою Баров

Тема: Геометрични и топологични свойства на множества с изпъкнали проекции в сепарабелни Хилбертови  пространства

Анотация:

Предложената тема за докторска дисертация е свързана с намирането на важни геометрични и топологични свойства на множества в сепарабелни Хилбертови пространства от информацията, която имаме по отношение на техните проекции върху равнини. Тази задача има връзка с въпроса до каква степен може да възстановим едно множество, което не се вижда,  по данни от неговите проекции. Класически пример за важността на този въпрос е реконструирането на образ от рентгенови снимки. Особен интерес представлява случаят, когато затворената обвивка на всяка проекция е изпъкнало множество. Важна задача е да се изследва въпросът с минимизирането на данните от проекциите, т.е. да имаме по-малко информация за проекциите като получените свойства за изследваното множество се запазват. Темата предлага изучаване и интересно съчетаване на важни области от математиката като изпъкнала геометрия, топология и анализ.

Предлаганата тематика е част от научноизследователския проект „Многомерен комплексен анализ, диференциална геометрия и топология“.

Докторска програма: Диференциални уравнения

Анотация:

Секция ДУМФ има експертен потенциал в изучаването на качествената теория на частни диференциални уравнения (ЧДУ), обикновени диференциални уравнения (ОДУ), и техните приложения в различни области на живота. Такива са например изучаването на ЧДУ, възникващи в редица раздели на физиката като теория на гравитацията и черните дупки, изучаването на разпространение на вълни в твърдо тяло, механиката на флуидите, нелинейната оптика, физиката на плазмата, кондензацията на Бозе-Айнщайн и т.н., а също и в математиката – диференциалната геометрия.

Освен това в секцията се развиват и теория на псевдо-диференциалните оператори; принципът за максимума и принципът за сравнение, с техния потенциал за приложение в изчислителни задачи; прилагането на алгебрични и аналитични техники за изследване на напълно интегруеми системи и др.

Докторска програма: Изследване на операциите

Научен ръководител: проф. дмн Михаил Кръстанов

Тема: Прилагане на съвременни методи на вариационния анализ

Анотация

Съвременният вариационен анализ може да се разглежда като по-нататъшно разширение на класическото вариационно смятане, математическото програмиране и оптималното управление, и обхваща области от изпъкналия анализ, негладкия анализ и анализа на многозначни изображения. Това е добър пример за математика с дълбоки корени, богата теория и интердисциплинарни приложения, чийто бърз растеж през последните десетилетия е мотивиран от много практически задачи.

Докторска програма: Изследване на операциите

Научен ръководител: проф. дмн Михаил Кръстанов

Тема: Съвременни геометрични методи за изследване на достижимите множества на гладки управляеми системи

Анотация

Изследванията са в областта на прилагане на съвременни геометрични методи за изследване на достижимите множества на гладки (дори аналитични) управляеми системи. Съществуват много възможни подходи за изследване на локалните свойства на достижимите множества, водещи до различни резултати и изискващи различни предположения. Основната философия на предлагания подход е, че локалните свойства на достижимите множества на аналитични системи се определят от алгебрата на Ли, породена от векторните полета, свързани с разглежданата управляема система.

Докторска програма: Математическа логика

Ръководител: доц. Димитър Гелев

Тема: Логически методи за верификация и синтез на многоагентни системи

Анотация:

Съвременната електронна инфраструктура поставя въпроса за коректността на използваните решения от гледна точка на възможността една система да има потребители с, най-общо казано, независими цели. Затова в теоретичната информатика се развиват методи за автоматично изследване на функционирането на такива системи и, понякога, за автоматичен синтез на техни елементи. Тези методи са част от по-общата група методи за анализ и синтез на т.нар. реактивни системи, чиито свойства се изразяват като темпорални условия за поведението им, и които се предполага да работят постоянно. Реактивните системи имат разновидности в зависимост от модела на времето (дискретно или реално), включването на случайни елементи и/или периоди на непрекъснато изменение на състоянието в поведението им, казаното вече присъствие на потребители с независими намерения и др. Методите, известни най-общо като model checking, се опират на проверката на верността на темпорални логически формули в подходящи системи на темпоралната логика и техни разширения в модели, описващи устройството на анализираните системи.

Предвижда се докторантът да изучава и развива такива методи, както и софтуер, който ги реализира. Кандидатите трябва да познават математическата логика в рамките на магистърска степен. Познаването на съвременните технологии за конкурентно програмиране и основите на хардуера в рамките на бакалавърска степен по информатика е предимство.

Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката

Научен ръководител: доц. д-р Петър Рашков

Тема: Анализ на управлението на епидемии върху свързани области

Анотация:

В обявената позиция ще се работи по задачата за анализ на управлението на епидемии върху свързани области, като се вземе предвид човешката мобилност и се допусне разнородността при стратегиите за намеса във всяка от областите. Ще се използват математически нелинейни епидемични модели с ограничения на състоянието и на управлението. Ще се изследва теоретично съществуването и ще характеризират числено свойствата на решенията на такива модели, на техните множества на слаба инвариантност и на чувствителността на модела към промени в параметрите.

Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика

Тема: Съвременни методи за анализ на непараметрични модели

Ръководител: проф. дмн Евгения Стоименова

Анотация:

Предложената  тема за докторска дисертация е свързана изследването на съвременни методи за анализ на непараметрични модели. Методите на параметричната статистика се базират на основни предположения относно разпределението на извадки от наблюдения над случайни величини. Непараметричните статистически критерии не използват информация за разпределението и като цяло, те са по-малко чувствителни и не толкова мощни както параметричните критерии; те се нуждаят от по-големи извадки, за да генерират същото ниво на значимост. Темата включва разработването на нови критерии за някои непараметрични хипотези, изучаването на разпределенията при нулевата и подходящо подбрани алтернативни хипотези, сравняване на мощността на непараметрични критерии.

Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика

Тема: Свойства и приложения на функционали на стохастични процеси

Ръководител: чл.-кор. проф. дн Младен Савов

Анотация:

Стохастичните процеси са важно направление в теорията на вероятностите и стоят в основата на редица модерни области като обучение с утвърждаване, изкуствен интелект, системи за рангиране и др. Основни обекти, мотивирани от широк кръг приложни проблеми, могат да бъдат моделирани чрез различни функционали на стохастични процеси. Тяхното изучаване, от своя страна, често изисква познаването на специални функции, произлизащи от диференциални, интегро-диференциални или рекурентни уравнения. Предложената докторска тема е насочена както към теоретични, така и към приложни задачи, свързани с функционали на стохастични процеси, като например моделирането на движение на обект в среда с препятствия и пресмятането на цена на финансов актив.

Докторска програма: Теория на вероятностите и математическа статистика

Тема: Прогнозни разпределения

Ръководител: чл.-кор. проф. дн Младен Савов

Анотация:

Прогнозирането на бъдещите стойности на дадено явление е централен проблем в статистическия анализ. Най-непосредствено това може да се направи, ако механизмът за генериране на стойности бъде моделиран чрез стохастичен процес, чийто закон е конструиран директно от т.нар. прогнозни разпределения. Този подход набира все по-голяма популярност в Бейсовия непараметричен анализ, като в основата му лежат процеси, моделиращи променящия се състав на урна, съдържаща топки с различни цветове. Докторантите по тази тема ще работят върху основни вероятностни структури от Бейсовия анализ, наблягайки върху “прогнозния” подход при моделирането.

Докторска програма: Информатика

Потенциални научни ръководители: проф. д-р Десислава Панева-Маринова, доц. д-р Детелин Лучев

Тема: Модели, методи и средства в среди за управление на цифрово културно съдържание

Цел на предложената докторантура е да се разработи информационно съдържание, структури и технологични средства и услуги за иновативно представяне, управление и съхранение на културно съдържание.

Докторантите ще осъществят изследвания, ориентирани към услуги с интензивно използване на знания, изучаване и отчитане на влиянието на информационното съдържание и потребителските нужди върху развитието и функционирането на съответна система. Целта е създаване иновативни решения и услуги за осигуряване на онлайн достъп, цифрово представяне и опазване на ценни обекти и артефакти от културно-историческото наследство.

Докторантът ще трябва да изследва и проследи развитието и приложенията на съвременните технологии за изграждане на платформи с цифрово културно съдържание като разгледа основни концепции, свързани с тях, функционални характеристики, формати, стандарти, модели на данните, принципи за изграждане, технологии, компютърни архитектури, сервизи и др. Изследването е насочено към моделиране и изграждане на услуги за интелигентно управление на информационното съдържание с използване на съвременни технологии и средства от областта на изкуствения интелект. Изследователската работа ще бъде насочена в различни направления спрямо интересите на докторанта, като например, услуги и средства за анализ, разбиране и интерпретация на цифрово културното съдържание, извличане на знания, контекстно-зависимо използване и преизползване на цифрови културни ресурси на среди за управление на цифрово културно съдържание за различни цели, в т.ч. учебни, методи и средства за следене на работата на създадени среди, управление на процеса на разработката им и др.

Тематиката има изразен интердисциплинарен характер и предполага значителни знания и професионално владеене на съвременни технологични средства на информационното общество. Изборът на направленията и тематиката е обусловен от тенденциите и множеството инициативи на ЕК и ЕС от последните години за създаване на завършени иновативни платформи с цифрово културно съдържание в Интернет с цел опазване на културно-историческото наследство на различните нации.

Секция „Математическа лингвистика“ на Института по математика и информатика, БАН, развива предложената тематика и през последните години успешно участва в множество европейски и национални проекти в областта на информационните и мултимедийни технологии с приложения в културното наследство. Потенциалните кандидат-докторанти ще бъдат включени в работата по проекти, за да натрупат изследователски и научно-приложен опит.

Докторска програма: Информатика

Потенциален научен ръководител: доц. д-р Борис Шишков

Тема: Проектиране на контекстно-базирани информационни системи

Анотация:

С хардуерните, софтуерните и нетуер развития през последните две десетилетия, става възможно IT обслужването на потребители да не се ограничава до статични услуги, предполагащи константни потребителски нужди. Отчита се това, че даден индивид (потребител на услуги) е в различни ситуации и с различни нужди, в зависимост от време, локация и т.н. Контекстно-базираният дизайн предпоставя проектирането на такива информационни системи, които адаптират своите услуги спрямо ситуацията (и нуждите) на потребителя; възможно е също така услугите да се адаптират и към състоянието на самата информационна система и/или ценности, касаещи обществото, като безопасност, отчетност и т.н. Работата по докторантурата ще засегне тези иновативни подходи при проектирането на информационни системи, както и начините за установяване ситуацията на потребителя/системата. Ще се използва опит, придобит в Нидерландия, в един от първите академично-индустриални проекти по контекстно-базирани IT услуги.

Докторска програма: Информатика

Потенциален научен ръководител: доц. д-р Александър Илиев

Тема: Проектиране и разработка на умни системи

Анотация:

Умните системи представляват комплекс от технологии, които интегрират изкуствен интелект, машинно самообучение, автоматизация и анализ на данни за създаване на системи, способни на самообучение и адаптация към променящите се условия. Тези системи намират приложение в различни области като здравеопазване, промишленост, транспорт и домакинство, като целят да подобрят ефективността, безопасността и удобството на потребителите. Развитието на умни системи е от ключово значение за съвременното общество, тъй като те спомагат за оптимизация на ресурсите, намаляване на човешките грешки и увеличаване на продуктивността. Умните системи дават възможност за автоматизация на сложни процеси и предоставят по-дълбоко разбиране на големи количества данни, което води до по-информирани и точни решения. В последните години се наблюдава значителен напредък в областите на машинното самообучение, невронните мрежи и естествената обработка на езика, които допринасят за развитието на все по-интелигентни и адаптивни системи. Иновации като интернет на нещата и edge computing също играят важна роля в разширяването на възможностите на умните системи, позволявайки им да обработват данни по-бързо и ефективно. За да отговорят на нарастващите нужди и очаквания на обществото, умните системи трябва постоянно да се развиват и адаптират. Непрекъснатите изследвания и иновации са ключови за преодоляване на предизвикателствата като сигурността на данните, етичните въпроси и интеграцията със съществуващите технологии. В бъдеще, умните системи ще играят все по-централна роля в различни сфери на живота, като по този начин ще подпомагат устойчивото развитие и подобряване на качеството на живот.

Целта на предложената докторантура е да изследва дълбоко и иновативно областта на проектирането и разработката на умни системи, като се фокусира върху разработването на нови методологии и техники за създаване на интелигентни системи, които могат да се адаптират и реагират в реално време на променящи се условия и потребности. Програмата ще разгледа ключови аспекти като интеграцията на изкуствен интелект, машинно самообучение, автоматизация и анализ на данни в процеса на разработка на умни системи.

Докторска програма: Информатика

Ръководител: доц. д-р Велин Андонов

Тема: Моделиране на качеството в системи за масово обслужване

Анотация:

Кратко описание: Предсказване на качеството (Quality of Service, QoS) в умни мрежи за информатично обслужване от следващо поколение: цялостни човеко-машинни (включващи потребители, доставчици на услуги и техническите средства), изчислителни, телекомуникационни, облачни, с умни информатични услуги, с изследванията на връзките между качеството на обслужване и възприетото качество (Quality of Experience, QoE), които са необходими за прогнозиране на възприетото качество.

Основната цел е разработването на теория, модели и средства за предсказване на качеството в перспективни цялостни системи (overall, holistic systems) за информатични услуги, които да позволяват бързо, удобно и максимално точно определяне на качеството за целите на проектиране, реоразмеряване и оперативно управление на умни мрежи от следващо поколение.

PhD Program: Informatics

Scientific Consultant: Mikhail Shkolnikov

Topic: Sandpile models

The sandpile model provides an example of how global complex phenomena emerge from a basic local rule. Understanding its definition doesn’t require any special mathematical qualification, however, its exploration can be approached with various backgrounds. It attracted tremendous attention from the broad scientific community in the late eighties when it was proposed as a prototype of self-organized criticality and has been extensively studied since then. Nevertheless, many fundamental questions in this field remain open. The sandpile model is constructed via a simple cellular automaton on a graph. It shows a rich interplay of combinatorial and algebraic structures, in particular, the set of recurrent configurations of the model naturally forms a finite abelian group of order equal to the number of spanning trees on the graph. In the case of a subgraph of the square lattice, the identity element of the sandpile group has an intricate fractal shape which is still not completely understood.

As a potential tool to solve this type of problem, recurrent configurations can be joined into families by introducing dynamics driven by discrete harmonic polynomials, where the corresponding patterns undergo a continuous-looking transformation. The minimal degree of such harmonic polynomial by which a recurrent state can be reached from the identity element defines a filtration on the sandpile group. An application of an explicit description for the corresponding associate graded of the filtration would be a new factorization for the number of spanning trees.  Apart from these specific research directions, a graduate student could be supported in working on a variety of problems on sandpiles and related topics for both theoretical and numerical investigation.

Докторска програма: Методи за обработка и защита на данни

Ръководител: проф. дмн. Петър Бойваленков

Тема: Универсални граници за кодове и дизайни

 

Анотация:

За дадени полиномиално метрично пространство M (Евклидова сфера, Хемингово пространство, и др.) и потенциал  разглеждаме задачата за оценяване на h-енергията (потенциалната енергия)  в различни класове от кодове C в M. Класическите примери включват потенциала на Рис (Riesz)  в частност задачата на Томпсън (за Нютонов потенциал) с  и задачата на Тамес (задача за най-добра опаковка). Два други важни класа от тясно свързани задачи касаят поляризация на кодове и дизайни в M и изследването на кодове с малко разстояния. В последните години бяха получени и изследвани различни универсални (в смисъл на Левенщейн) граници за тези задачи. Това отваря отлична възможност за успешен докторантски проект в модерна и атрактивна тематика.

Докторска програма: Методи за обработка и защита на данни

Ръководител: Проф. Емил Колев

Тема: Оптимални комбинаторни структури

Анотация:

Втората половина на XX век доведе до бурно развитие на теорията на кодирането, свързано с нейните приложения в криптографията и други сфери на обществения живот.    Поставените за решаване задачи обикновено имат директни приложения в практиката, но много често са резултат на чисто научен интерес.

Решаването на даден проблем често се свежда до намиране на подходящо множество от числа, вектори, матрици и т.н., което множество има определени свойства. При това е необходимо това множество да се оптимизира по отношение на дадени параметри (например брой на елементите). За намиране на такива оптимални комбинаторни структури (например дизайни с определени параметри или кодове, откриващи и/или поправящи грешки) последователно се решават следните две основни задачи:

  1. Определяне на граници за броя на елементите на дадената структура с цел намиране на точната стойност за този брой.
  2. Описване на всички оптимални структури.

Основните методи за решаване на такива задачи са свързани с комбинаторни подходи, като много често се използват знания от други области на математиката – алгебра, анализ и т.н.

В последните години все по-голяма роля играе използването на компютърни програми за намиране на комбинаторни обекти с дадени свойства или доказване, че такива не съществуват.

Докторска програма: Методи за обработка и защита на данни

Ръководител: Проф. Илия Буюклиев

Тема: Паралелна реализация на комбинаторни алгоритми и приложението им в теория на кодирането и криптографията.

Анотация:

Изучаването на комбинаторни обекти свързани с теория на кодирането и криптографски примитиви в много от случаите е свързано с НП пълни задачи  или с огромен брой структури подлежащи на разглеждане. Затова  при изследване с компютър паралелна реализация на специфични алгоритми като намиране на параметри на линейни кодове по дадена пораждаща матрица, намиране на неизоморфните между голям брой обекти, биха направили много отворени задачи решими. Целта на докторантурата е както разработване на паралелни алгоритми така и използването им за конструиране класификация и намиране на граници за обекти от теория на кодирането и криптографията.

Докторска програма: Методи за обработка и защита на данни
Научен консултант: д-р Данила Черкашин

Title: Steiner trees

Annotation:

Steiner tree problem is a common name for a large class of problems. For simplicity, let us connect a finite set of points in the Euclidean plane in a shortest possible way. This problem is NP-hard, which enlarges the interest to some special configurations (for instance, it is possible to show that a solution for a regular n-gon is a path for starting with n=7). Another branch is to consider how several combinatorial types of solutions split the configuration space.

Of course, the problem may be also stated for an infinite data and in an arbitrary metric space.

Докторска програма: Информатика

Ръководител: доц. д-р Галина Момчева

Тема: Анализ на метрики за оценка на разбиране на текстове на български език

Анотация:

Предложената тема за докторска програма е интердисциплинарна, поради което от кандидатите се изисква опит и в двете области: компютърни науки и естествени езици. Такова обучение предполага приложение на мултидисциплинарни методи, чрез които в процеса на решаване на проблема се разкриват нови възможности.

Целта на това изследване е провеждане на задълбочено мултидисциплинарно научно изследване за създаване на методология (изчислителен модел) за обективна оценка на разбирането на текстове на български език. Подобни метрики за английски език са създавани, включително за хора от различни възрасти, но е необходимо да се актуализират. Прилагането на съвременни научни методи ще има принос по темата и извън ограничението на конкретни езици. Сравнението на разбирането на кодове и текстове на говорими езици е специфичен фокус на изследванията по настоящата програма.

Вследствие от тази разработка е възможна и нейната комерсиализация за нуждите на държавната администрация, издателствата, медиите и особено за подобряването на функционалната грамотност.

Докторска програма: Информатика

Ръководител: доц. д-р Галина Момчева

Тема: Създаване на нови архитектури на невронни мрежи и изчислителни модели за анализ и извличане на знания от биомедицински изображения

Анотация:

Предложената тема за докторска програма е интердисциплинарна, поради което от кандидатите се изисква интерес за развитие и в двете области: компютърни науки и медицина, както и умения за работа в интердисциплинарен екип.

Целта е провеждане на задълбочено научно изследване за създаване и оценка на нови архитектури на невронни мрежи и изчислителни модели за анализ на биомедицински изображения, включително създаване на изчислителни модели за мултимодални анализи и мрежова медицина.

Работата по тази тематика ще включва и участие във вече изградени научни общности BioMed-Varna и научни групи (Advanced Computational Bioimaging към Научен институт на Медицински университет-Варна).

Трансфер на знания може да се реализира и към някои астрономически изображения.

Вследствие от тази разработка е възможна и нейната комерсиализация за нуждите на биотехнологичната индустрия и здравеопазването.

КРАЕН СРОК за подаване на документи -

04 май 2024 г.

Други срокове

Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 10 до 14 юни 2024 г., а изпитите по чужд език – от 17 до 21 юни 2024 г.

Класираните кандидати се зачисляват не по-късно от 1 октомври 2024 г.

Полезни връзки