Конкурсът за избор на академици и член-кореспонденти на Българската академия на науките приключи. Новоизбрани са четиринайсет академици и двайсет член-кореспонденти, от които трима са на възраст до 50 години.

С радост съобщаваме, че двама от новоизбраните член-кореспонденти на възраст до 50 години са учени от Института по математика и информатика – това са Младен Савов и Стойчо Язаджиев.

Член-кореспондент дмн Младен Савов е професор в секция Изследване на операциите, вероятности и статистика в ИМИ. Работи в Института от 2017 година, от същата година е и доктор на математическите науки. Професор е и във Факултета по математика и информатика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Изключително активен, чл.-кор. Савов е един от изтъкнатите млади български учени, които дават тон в съвременната стохастика. Развива нови направления в областта на теория на вероятностите и стохастичните процеси. Развива и прилага нови методи, като използва модерния апарат на функционалния анализ, специални функции, комплексен анализ, интегрални уравнения, Тауберови теореми, теория на разпределенията и целия арсенал на теория на вероятностите.

Едно от забележителните му постижения е, че е успял да даде отговор на проблем от 60-те години на миналия век и да направи пробиви в решаването на отворени проблеми на Бенджамин и Берестики, Еванс и Винкел.

Член-кореспондент дфзн Стойчо Язаджиев е професор в секция Диференциални уравнения и математическа физика, където работи от 2018 година. Професор във Физическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Работи в областта на теоретичната и математическа физика. Научните му приноси са свързани с теория на гравитацията, релативистка астрофизика, космология и теорията на черните дупки. Създава ново направление във физиката на черните дупки и тяхната астрофизика. Създател е на научна школа по релативистка астрофизика и математическа гравитация (математическо изследване на уравненията на Айнщайн и техните модификации).

Честито, колеги!

Вашата упорита работа получи заслужено признание!