Академик Веселин Дренски е избран за директор на Института по математика и информатика при БАН на заседание на Управителния съвет на БАН, проведено на 22 февруари 2017 г.

Научните интереси на акад. Дренски са в областите комбинаторна и компютърна теория на пръстените, некомутативна алгебра, алгебри с полиномни тъждества, автоморфизми и диференцирания на полиномни и свободни алгебри, комутативна и некомутативна теория на инвариантите, представяния на групите, теория на симетричните функции, групови алгебри и теория на кодирането.

Той е главен редактор на “Сердика, математическо списание” (“Serdica Mathematical Journal”) от 1999 год. Член е на Редколегията на “ISRN Algebra”, част от “International Scholarly Research Notices”, издавано от International Scholarly Research Network от 2011 г.

Акад. Дренски е член на Научния съвет на ИМИ за седми последователен мандат, а трети мандат е негов председател.

Уважаеми академик Дренски, от все сърце Ви желаем здраве и воля, творческо вдъхновение и удовлетворение от работата Ви като директор на Института!