Съгласно законите на Република България, съдържанието, предоставено от Института по математика и информатика на БАН (ИМИ) на този уеб сайт, е със защитени авторски права.

Пояснение:

Вие имате право да разглеждате уеб страниците на ИМИ, както и да отпечатвате извадки от тези страници не само за Ваша лична употреба, а и за да споделяте – копирате, разпространявате, излъчвате произведенията, да ремиксирате –  да адаптирате произведенията, да използвате произведенията с комерсиална цел съгласно условията и реда на  Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License, ако конкретното произведение е отбелязано с логото на лиценза. Това включва огласяването на съобщенията за пресата и в средствата за масова информация, ако е цитиран и признат източникът. Някои конкретни документи и произведения в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Документите и произведенията в Цифровото хранилище са с запазени всички права.

Признание – Трябва да посочите авторството на творбата по начина, определен от самия автор или от носителя на правата върху произведението (но не и по начин, оставящ впечатлението, че същият/същите подкрепят Вас или използването по някакъв начин на творбата от Вас).

Съдържанието и произведенията на този уеб сайт, които са предоставени от трети лица, са лицензирани съгласно условията на  Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License,  ако конкретното произведение е отбелязано с логото на лиценза. Посетителите на този уеб сайт се съгласяват да предоставят на трети лица от останалата част на света неизключителни, неотменими и безвъзмездни лицензни права, когато използват съдържание и произведения, взети от math.bas.bg като изразят признание съгласно условията и реда на  Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 License.

По отношение Закона за авторското право и сродните му права

ИМИ уважава интелектуалната собственост на всички и изисква от потребителите на уеб сайтовете, които управлява, да правят същото. В съответствие със Закона за авторското право и сродните му права и други приложими закони, ИМИ по своя преценка и при определени обстоятелства възприема следната политика: да прекратява акаунти на абонати, да заличава коментари и акаунти на титуляри, използвали и изпратили произведения, за които се счита че са направили повторно нарушение. По преценка на ИМИ е възможно също да бъде ограничен достъпът до уебсайта math.bas.bg, частично или цялостно и/или да бъде прекратен акаунтът на всеки един потребител, който повторно нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица, ако е налице повторно нарушение.

Точност и истинност на информацията

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ИМИ не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем. ИМИ си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. ИМИ се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация на страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните, могат да се появят в сайта и за тях ИМИ не носи отговорност.

Отговорност и гаранции

Никакви ангажименти или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се, включително (но не единствено) гаранции за правата или тяхната ненарушимост, както и подразбиращи се гаранции за комерсиална употреба, адекватност за определена цел или спазване на задължения, не се дават във връзка с достъпността, точността, пълнотата, надеждността или съдържанието на тези страници. ИМИ не е отговорна за каквито и да било преки, косвени, случайни, специални или предизвикани щети или загуби или за прекъсване на деловата дейност, причинени от използването на този уеб сайт, дори ако ИМИ е била предупредена за вероятността от настъпване на такива вреди. В някои законодателства изключването на определени гаранции или ограниченията на отговорността не са разрешени, така че изложените по-горе ограничения и изключения може да не се отнасят до Вас. Отговорността на ИМИ в такъв случай следва да бъде ограничена до максимално разрешеното от закона.