Докторантска конференция по математика и информатика
Doctoral Conference in Mathematics and Informatics

15-18 октомври 2015, София, България

Начало

Добре дошли на първата национална Докторантска конференция по математика и информатика в България.

Поканени са всички докторанти от висши учебни заведения и научни институции, студенти в магистърски програми и нехабилитирани още млади учени.

Конференцията предлага на младите хора възможности за представяне и обсъждане на изследователски проекти, за обмен на идеи и информация, за създаване на неформални контакти и евентуални бъдещи съвместни изследвания.

Тематика на конференцията: научни и научноприложни изследвания във всички области на математиката и информатиката.

Организатори:

Официалните езици на конференцията са български и английски.

Покана за участие.

Програмен комитет

 • Юлиан Ревалски (ИМИ-БАН) - Председател
 • Нели Димитрова (ИМИ-БАН)
 • Евгения Великова (ФМИ - СУ "Св. Кл. Охридски")
 • Асен Рахнев (ФМИ - ПУ "П. Хилендарски")
 • Снежана Гочева-Илиева (ФМИ - ПУ "П. Хилендарски")
 • Степан Терзиян (ФПНО - РУ "А. Кънчев")
 • Георги Венков (ФПМИ - ТУ-София)
 • Стефан Стефанов (ПМФ - ЮЗУ "Н. Рилски", Благоевград)
 • Димчо Станков (ФМИ - ШУ "Еп. К. Преславски")

Организационен комитет

 • Тихомир Иванов (ФМИ-СУ, ИМИ-БАН) - Председател
 • Милен Борисов (ИМИ-БАН) - Секретар
 • Детелин Лучев (ИМИ-БАН)
 • Елица Пелтекова (ФМИ–СУ)
 • Дафинка Митева (ФМИ–СУ)
 • Мария Василева (ФМИ-ПУ)

Указания за участие

Моля, попълнете формуляра за регистрация и го изпратете на email адрес midoc2015@math.bas.bg не по-късно от 15 август 2015 г.

Изтеглете шаблона за абстрактите във формат LaTeX или Word. Изпратете абстракт на английски език до 1 страница на email адрес midoc2015@math.bas.bg. Абстрактите ще бъдат публикувани в електронна (PDF) книжка на сайта на конференцията.

След получаване на уведомително писмо за приет доклад, преведете таксата за участие в конференцията. Таксата за участие е 50 лв. и включва материали за конференцията, кафе паузи и официална вечеря. Може да бъде платена по банков път на посочената по-долу сметка; като основание за превода напишете "Докт. конф. мат. инф. 2015" и името на участника.

Институт по математика и информатика
Уникредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG32 UNCR 7630 3100 1173 36

Крайни срокове (удължени):

 • Регистрация и изпращане на абстракти: 31 юли 2015 15 август 2015
 • Одобряване на доклади за участие: 15 август 2015 31 август 2015
 • Плащане на таксата: 1 септември 2015 15 септември 2015

Изнесени доклади ще бъдат публикувани в сборник с трудове на конференцията след предварително рецензиране.

Избрани доклади могат да бъдат предложени за публикуване на редакциите на списанията Pliska Studia Mathematica Bulgarica, Serdica Mathematical Journal, Serdica Journal of Computing и Annual of Sofia University. Списанията приемат статии само на английски език.

Място на провеждане

Конференцията ще се проведе в София, в сградата на Института по математика и информатика при Българската академия на науките. Адресът е: ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8, 1113 София, България.

Абстракти на докладите

Свали всички абстракти като един pdf файл
Свали всички абстракти като архив

Публикации

Готовите доклади изпращайте на е-поща midoc2015@math.bas.bg до 30.11.2015.

Приемат се само доклади на английски език и форматирани по един от следните шаблони:

 • LaTeX2e
  llncs2e.zip - съдържа 'llncs.cls' клас файла на Springer
  typeinst.zip - съдържа примерен шаблон

 • MS Word2003
  CSProceedings_AuthorTools_Word_2003.zip - съдържа инструкции и шаблон за MS Word 2003.

  Бележки:
  - запазвайте файла като doc, а не като docx, ако ползвате по-нова версия от MS Word 2003
  - математическите формули пишете на MS Word 2003 или с MathType към MS Word
  - не използвайте вградения редактор за формули към по новите версии на MS Word (след 2003)

Контакти

Институт по математика и информатика
Българска академия на науките
ул. "Акад. Г. Бончев", блок 8
1113 София
България

Милен Борисов
Секретар на организационния комитет
email: midoc2015@math.bas.bg