Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика при БАН (посл. изм. 25.03.2022 г.)

Go to Top