Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 7 юни 2022 г., вторник, от 14 часа, в зала 278 на Института по математика и информатика – БАН ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране", с гост-лектор  доц. д-р Румен Димитров, който ще изнесе лекция на тема: Приложение на NGS технологията за анализ на взаимодийствието патоген – гостоприемник.  Презентацията е в рамките на проект КП-06-31/19 към фонд научни изследвания на тема: „Проследяване на геномната еволюция на щамове от популацията на C. glabrata и развитие на лекарствена резистентност и вирулентност по време на инфекция“. Ръководител на проекта е доц. д-р Дилнора Гулямова от Институт по микробиология към БАН. Анотация: C. glabrata е опортюнистичен гъбичен патоген. Неговите клинични изолати показват огромна геномна пластичност. Това дава възможност на C. glabrata да се адаптира към различни ниши-на [...]

Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 31 май 2022 г., вторник, от 14 часа, ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране", с гост-лектор  доц. Оксана Харченко от Department of Media Engineering and Information Radio Electronic Systems of Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine. Тя ще изнесе следната лекция: IDENTIFICATION AND VISUALIZATION OF ELECTROENCEPHALOGRAM INFORMATIONAL CHARACTERISTICS.  Резюме: Nowadays the numerical methods of EEG analysis (in main, spectral and correlation analysis) are finding ever increasing application. An advantage of these methods consists in the elimination of subjectivity, being inevitable for a visual analysis. It is important for the clinical neurophysiologist to know when this or that rhythm appeared. But spectral analysis does not show the change in the signal over time. This disadvantage partially allows to overcome the Windowed Fourier Transform [...]

Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 17 май 2022 г., вторник, от 14 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН ще се проведе семинар на ВНЗ "Информационно моделиране", където Слави Георгиев ще изнесе лекция на тема Числено възстановяване на зависещия от времето волатилитет в пазарния модел на Блек–Шолс.  Резюме: В този доклад са представени алгоритми, които решават обратната задача за възстановяване на волатилитета като функция на времето, от котировки на европейски опции. Следвайки пазарната рамка на Блек–Шолс, моделите са калибрирани, за да се получи времевата структура на волатилността. Първият алгоритъм се основава на решаването на помощни задачи, които допринасят за възстановяването на неизвестната волатилност стъпка по стъпка, за всеки времеви възел. Опционната цена е декомпозирана по отношение на волатилитета. Алгоритъмът се нуждае от точкови или интегрални измервания във всяка точка от времето. [...]

Семинар на ВНЗ “Информационно моделиране”

На 7 юли (сряда) 2021, от 14 часа, в заседателната зала на ИМИ-БАН на II етаж (и on-line в Zoom) ще се проведе Семинар на ВНЗ "Информационно моделиране", на който доц. Венелин Тодоров ще изнесе встъпителна лекция на тема: "Иновативни стохастични подходи за моделиране на сложни системи". Резюме: Много научни и инженерни приложения се основават на решаването на многомерни интеграли, интегрални уравнения и системи от линейни алгебрични уравнения. Времето за изчисляване на задачи от голяма размерност или за намиране на решения в реално време, може да бъде ограничено и това прави използването на много от установените алгоритми нецелесъобразно. Алгоритмите Монте Карло дават статистическа оценка на неизвестната величина, чрез използването на случайни величини, чието математическо очакване съвпада с търсеното решение. Ще бъдат представени високоефективни методи Монте Карло и квази [...]

Семинар Информатично моделиране

На дистанционно заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 17.06.2021, четвъртък, от 14:00 часа, доклад на тема: Биоинформатични методи за анализ на "omics" данни ще изнесе: Румяна Йорданова, Университет Хокайдо, Сапоро, Япония. Поканени са всички интересуващи се. Резюме. Терминът „Big Data“ в биологията обикновено се асоциира с така наречените „omics” данни които включват секвенции на целия геном или екзом, РНК експресии, ДНК полиморфизми и мутации, епигенетични модификации, протеинови пространствени структури. Основни проблеми при анализа на такива данни са техния огромен размер, различните начини на генерирането им и различната степен на сложност. В този доклад ще представя обобщено биоинформатични подходи за обработване, интеграция и интерпретация на „omics” данни, както и резултати от тяхното използване. Представените методи включват: глобална генномна ассоциация; конструиране на мрежи от асоциации между [...]

Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 02.11.2018, петък, от 14:00 часа, в зала 256 на ИМИ, доклад на тема: Towards Future Communication Ecosystems: Where Networking Technology Meets Microeconomics and User Research ще изнесе Prof. Peter Reichl, Head of Research Group Cooperative Systems, University of Vienna, Austria. Поканени са всички интересуващи се. Резюме: Over the last years, research in telecommunication networking has evolved far beyond traditional communications engineering and rather aims at integrating the perspectives of a broad variety of stakeholders into a holistic ecosystem framework. In this talk, we will discuss key aspects of this interdisciplinary approach and illustrate it with the help of some results from the area of Quality of Experience (QoE) as an interesting example of a corresponding research field, before we briefly outline the impact of the underlying paradigm change on the current evolution from the Internet of Things (IoT) towards an "Internet of People" (IoP). CV: Peter Reichl holds a Master’s degree from University of Cambridge (UK) and a PhD degree in computer science from RWTH Aachen (Germany). 2001-2013 he was working as Key Researcher for "User-centered Interaction and Communication Economics" at FTW Telecommunications Research Center Vienna (Austria). 2010 – 2013 he was  holder of the SISCOM and RBUCE WEST International Research Chairs at INRIA and IMT in Rennes (France), and in 2011 he was appointed Professor for [...]

Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 04.10.2018, четвъртък, от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ, доклад на тема: Нов метод Монте Карло за линейни системи, базиран на метода ,,случайно блуждаене по уравненията ще изнесе ас. д-р Венелин Тодоров, ИМИ-БАН. Поканени са всички интересуващи се. Резюме: Много научни и инженерни приложения се основават на на решаването на системи от линейни алгебрични уравнения. Времето за изчисляване на задачи от голяма размерност или за намиране на решения в реално време, може да бъде ограничено и това прави използването на много от установените алгоритми нецелесъобразно. Алгоритмите Монте Карло дават статистическа оценка на неизвестната величина, чрез използването на случайни величини, чието математическо очакване съвпада с търсеното решение. Разработен е нов алгоритъм на Монте Карло за решаване на системи [...]

2018-09-27T17:26:36+03:00четвъртък, 27 септември 2018|Categories: |Tags: |

Семинар “Информатично моделиране”

На заседание на семинара “ИНФОРМАТИЧНО МОДЕЛИРАНЕ”, на 12.07.2018, четвъртък, от 14:00 часа, в зала 578 на ИМИ, доклад на тема: "Факторизиращи машини – състояние и перспективи" ще изнесе Евгений Маринов Soleil Labs, ИБФБМИ-БАН Резюме: Факторизиращите машини (FM) са иновативен клас модели, комбиниращи преимуществата на Съпорт Вектор Машини (SVM) / Съпорт Вектор Регресия (SVR) и методите за факторизация (разложение). Също както SVM/SVR, FM са общ метод за класификация и регресия с произволни реалнозначни фийчър вектори. За разлика от SVM, при ФМ моделът всички взаимодействия между променливите използват факторизирани параметри. Следователно те могат да оценят взаимодействия дори в проблеми, водещи до голяма спарснатост /разредимост на фийчър векторите, както е при препоръчителните системи, където SVM не се справят добре. Моделът на FM се изчислява в линейно време. За [...]

Go to Top