Семинар “Алгебра и логика” – съвместно заседание със семинара по Алгебра на Математическия институт “Алфред Рени”

На 23 ноември 2020 г. (понеделник) от 11:15 часа българско време ще се проведе съвместно дистанционно заседание на семинара по Алгебра на Математическия институт "Алфред Рени" в Будапеща и на семинара по Алгебра и логика на ИМИ-БАН. Доклад на тема I. Anniversary: 150 Years of idempotents. II. Idempotents of 2 × 2 matrix rings over rings of formal power series. ще изнесе Веселин Дренски. Семинарът ще се проведе посредством платформата Zoom и всеки желаещ може да се присъедини, като последва линка: https://zoom.us/j/95342234576?pwd=TTFrZmwyQ2h1QmhOc1JaWXorbzI4dz09  Meeting ID: 953 4223 4576 Passcode: 943760 Резюме. Елементът a в пръстена A се нарича идемпотент, ако a^2=a. През 2020 г. празнуваме годишнина на идемпотентите – 150 от тяхното откриване. Те са въведени в теория на пръстените от Бенджамин Пирс през  1870 [...]

Семинар “Алгебра и логика”

На 30 октомври 2020 г. (петък) от 13:00 часа ще се проведе дистанционно заседание на семинара по „Алгебра и логика”. Доклад на тема A Solvable Class of Solution Concepts for Multiplayer Complete Information Infinite Games with Ordered Objectives and Temporary Coalitions ще изнесе Димитър Гелев (ИМИ-БАН). Резюме. Предлагаме метод за кодирането на понятия за решение на безкрайни синхронни игри с пълна информация на няколко играчи с предпочитания между целите и при възможност за образуването на временни коалиции. Кодирането е в разрешимо разширение на темпоралната логика CTL* с пропозиционален квантор. Разширението създава възможността да се формулират предпочитанията на играчите между темпоралните им цели и се основава на темпорален вариант на оператора за предпочитание, известен от работата на Von Wright, 1963. Предлагаме пълна аксиоматизация и установяваме разрешимостта [...]

2020-10-26T18:20:01+02:00петък, 30 октомври 2020|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

На 13 декември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН ще се състои представяне на дисертационен труд на гл. ас. д-р Петър Василев Данчев (ИМИ – БАН)  на тема НЯКОИ КЛАСОВЕ ОТ НЕКОМУТАТИВНИ ПРЪСТЕНИ И АБЕЛЕВИ ГРУПИ за стартиране на процедура по присъждане на научната степен „доктор на науките” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,  професионално направление 4.5. Математика, научна специалност "Алгебра и теория на числата". Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Кратко резюме: Една от основните ни цели в дисертацията е да дадем пълна характеризация с точност до изоморфизъм на някои по-общи видове от чисти и разменни пръстени, като за целта доразвиваме някои стари подходи, но [...]

2019-12-06T10:28:07+02:00петък, 13 декември 2019|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 29 ноември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ЗА ДА НАМЕРИМ МОДЕЛ, ТРЯБВА ДА СЕ ОТКАЖЕМ ОТ СЪВЪРШЕНСТВОТО ще изнесе Димитър ДОБРЕВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. При Reinforcement Learning предполагаме, че съществува модел на света. Предполагаме, че този модел е съвършен (тоест, че описва света напълно и еднозначно). В тази статия ще покажем, че няма смисъл да търсим съвършения модел, защото този модел е твърде сложен и на практика не може да бъде намерен. Ще покажем, че трябва да се откажем от съвършенството и вместо това да търсим event-driven модели. Тези модели са [...]

2019-11-25T16:11:19+02:00петък, 29 ноември 2019|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 22 ноември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ДИОФАНТОВА И КОХОМОЛОГИЧНА РАЗМЕРНОСТ НА ПОЛЕТА ОТ АРИТМЕТИЧЕН ТИП ще изнесе Иван ЧИПЧАКОВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. Диофантовата размерност dd(E) на поле E е инвариант, оказващ влияние върху редица специфични свойства на E и на алгебрични структури, асоциирани с E. По определение, имаме dd(Е) ≤ i, където i е дадено цяло неотрицателно число, ако Е е поле от тип C_i, в смисъл на Ленг, т.е. изпълнено е следното: всеки ненулев хомогенен полином с коефициенти от F от степен d и n > d^i независими променливи има нетривиална нула над F. Казваме, [...]

2019-11-16T23:56:58+02:00петък, 22 ноември 2019|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 15 ноември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ТЕОРИЯ ОТ ПЪРВИ РЕД ЗА ЕВКЛИДОВАТА РАВНИНА, БАЗИРАНА НА ПРАВИ КАТО ЕДИНСТВЕНО ПЪРВИЧНО ПОНЯТИЕ ще изнесе Татяна ИВАНОВА. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. The paper [1] gives qualitative spatial reasoning in Euclidean plane based solely on lines. The relations of parallelism and convergence between lines are considered. In this presentation I consider a continuation of [1] by adding a new predicate - perpendicularity. I introduce a first-order theory of lines in Euclidean plane with predicates parallelism, convergence and perpendicularity. The logic is complete with respect to the [...]

2019-11-07T12:37:26+02:00петък, 15 ноември 2019|Категории: |Етикети: |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 25 октомври 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ENDOMORPHISMS-REGULARITY OF GRAPHS C_{n,3} ще изнесе Somnuek WORAWISET (Department of Mathematics, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand). Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. A graph G is endo-regular if the monoid of all endomorphisms on G is regular in the semigroup sense, that is, for any f in End(G) there exists g in End(G) such that f = fgf. In this talk, we construct a new graph which is related to cycle graphs and characterize endo-regularity of the graphs C_{n,3}. For each positive integer n ≥ 3, [...]

2019-10-18T00:45:30+03:00петък, 25 октомври 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 11 октомври 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема БЪЛГАРСКИ ИМЕНА В АНТАРКТИКА: ХРОНОЛОГИЯ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ще изнесе Любомир ИВАНОВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.  Обзор на 1450-те български имена в Антарктика (1989 – 2019) и мястото им в общата антарктическа топонимия, тяхната хронология, класификация по видове географски обекти, етимология, регионално разпределение, най-значими обекти, международна употреба и присъствие в масовата култура.  

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 13 септември 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема ON COMMUTATOR KRYLOV TRANSITIVE AND COMMUTATOR WEAKLY TRANSITIVE ABELIAN p-GROUPS ще изнесе Петър ДАНЧЕВ. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме.  The reported paper deals with a question, posed a few years ago by Laszlo Fuchs and other international experts in the contemporary theory of Abelian groups, having a special impact on the modern aspects of non-commutative ring theory. Specifically, the problem asks  for the structural description of those Abelian p-groups whose endomorphisms are (additively) generated by commutators. In other words, all endomorphism are representable as a finite [...]

2019-09-04T10:21:04+03:00петък, 13 септември 2019|Категории: |Етикети: , |

Семинар “Алгебра и логика”

Следващото заседание на семинара "Алгебра и логика" ще се проведе на 30 август 2019 г. (петък) от 13:00 часа в зала 578 на ИМИ – БАН. Доклад на тема TYPE-THEORY OF ACYCLIC RECURSION AND ITS REDUCTION CALCULUS ще изнесе Русанка ЛУКАНОВА. Поканват се всички желаещи. От секция „Алгебра и логика” на ИМИ – БАН Резюме. In this talk, I will introduce Moschovakis typed-theory of algorithms.  I shall present its formal language and original reduction calculus, which reduces the terms to their canonical forms. Distinctively, the reduction calculus associates the formal theory with denotational and algorithmic semantics. The canonical forms determine the relation of algorithmic equivalence between terms. If time allows, I will extend the formal system by gamma-reduction and algorithmic gamma-equivalence.  The gamma-calculus reduces the [...]

2019-08-24T10:03:47+03:00петък, 30 август 2019|Категории: |Етикети: , |
Go to Top