Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2023/2024 година

Срок за подаване на документи: от 5 март до 4 май 2024 г. Конкурсните изпити по специалността ще се проведат в периода от 10 до 14 юни 2024 г., а изпитите по чужд език – от 17 до 21 юни 2024 г.

2024-03-13T14:49:59+02:00сряда, 13 март 2024|Categories: Новини|Tags: |

Допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Документите на кандидат-докторантите ще се приемат в отдел "Човешки ресурси" в ИМИ-БАН. Допускането на кандидатите до конкурс, организирането и провеждането на конкурсните изпити, класирането и зачисляването на приетите докторанти се извършват съгласно изискванията на ЗВО и ЗРАСРБ.

2023-03-27T17:15:05+03:00сряда, 15 март 2023|Categories: Новини|Tags: , |

Конкурс за редовни и задочни докторанти през учебната 2022/2023 година

Срок за подаване на документи: от 15 август 2022 до 14 октомври 2022 година. Кандидатите трябва да подадад молба за участие в конкурса до директора на научния институт най-късно до 14 октомври 2022 г. включително. Кандидатите могат да участват в конкурс за повече от една специалност. Таксата за подаване на документи е 30 лв. и се събира от Центъра за обучение при БАН.

2022-08-16T13:00:17+03:00вторник, 16 август 2022|Categories: Новини|Tags: , |

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021/2022 г.

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие с Решение № 437 на Министерския съвет от 02.06.2021 г. Конкурсът е обявен в Държавен вестник, брой 61 / 23.07.2021 г. 

2021-09-07T12:03:31+03:00петък, 6 август 2021|Categories: Новини|Tags: , |

Конкурс за прием на докторанти

За Института по математика и информатика на БАН е обявена една задочна докторантура в Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма Информатика. Дата на обявяване на конкурса – 12.03.2021 година.

2021-03-15T10:42:50+02:00неделя, 14 март 2021|Categories: Новини|Tags: , |

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти

Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с Решение № 332 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. В срок от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация. Справки могат да бъдат правени в съответните обучаващи организации (институтите на БАН) или в БАН – Администрация, ул. „15 ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260. Списък на необходимите документи за кандидатстване е даден на страницата на Центъра за обучение при БАН. Докторските програми, по които са обявени места за докторанти с обучаваща организация Институт по математика и информатика на БАН, са: Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., Докторска програма Методика [...]

2020-08-06T20:01:50+03:00четвъртък, 6 август 2020|Categories: Новини|Tags: , |
Go to Top