Съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ–БАН

Общото събрание на учените включва всички лица на основна работа в ИМИ, заемащи академична длъжност или притежаващи научна степен. Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието.