Гранични цикли, теория на бифуркациите, 16-та проблема на Хилберт, Хамилтонови системи,
Интегрируеми системи, Безкрайномерни алгебри на Ли.