Научни интереси:

  • Информатични и математически модели на социо-кибер-физически системи, с цел подпомагане на тяхното проектиране, управление и еволюция.
  • Развитие на методите и средствата на информатиката, информатичното моделиране и тяхното приложение.