Вероятностно прогнозиране, изчислителна статистика, математически анализ