Научните ми интереси са в областта на числените методи за решаване на диференциални и интегрални уравнения, по-специално – метод и на крайните разлики, крайните елементи, граничните елементи, както и прилагането им към математическите модели на физически и индустриални процеси.