Научни интереси: (еквивариантна) (стабилна) хомотопна теория, топологични модулярни форми