Математическото моделиране и анализ на биопроцеси; математически приложения в управлението на нелинейни системи, икономиката, оценката на риска и др. Математическа биология, моделиране на инфекциозни и хронични заболявания, популационна динамика.