Апроксимации на производни, апроксимации за дробния интеграл, числени методи