Динамични системи, Mатематическо моделиране и приложения, Kомпютърно ориентиран числен анализ.