Зарежда Събития

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките, на 27.01.2021 г. (сряда) от 11.00 часа
онлайн в Zoom сесия
се насрочва съвместно заседание на

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ
И НАУЧНИЯ СЪВЕТ НА ИМИ

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Награждаване на учени от ИМИ.
2. Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2020 година.
3. Избор на Председател на ОС-ИМИ.
4. Разни.

На 25.01.2021 г., понеделник, членовете на ОС-ИМИ и НС-ИМИ (задължени да присъстват) и заявилите желание за участие ще получат по имейл покана за ZOOM-сесията.

Номинации за Председател на ОС-ИМИ, придружени от CV на номинирания, могат да се правят до петък 22.01.2021 г. чрез имейл до Галя Стоянова <iks@math.bas.bg>. По същия начин могат да се изпращат и предложения за промяна в дневния ред, протоколчик и участие в комисия за преброяване.

Председател на НС на ИМИ
чл.-кор. дмн О. Мушкаров

Председател на ОС на ИМИ
проф. д-р Е. Попова

 

 

Go to Top