Зарежда Събития
На 10 юни 2022 г. (петък) от 14:00 часа в заседателната зала на ИМИ
ще се проведе предзащита на дисертация

за присъждане на образователна и научна степен “доктор”
в професионално направление: 4.5. Математика,
научна специалност: 01.01.02. Алгебра и теория на числата.

на
Паскал Николаев Пиперков
докторант в секция МОИ на ИМИ-БАН

Тема на дисертацията:

Дискретни трансформации и приложението им в теория на кодирането  и комбинаториката

Научен ръководител: проф. дмн Илия Буюклиев

За онлайн участие (Zoom):

https://us02web.zoom.us/j/84701255174?pwd=bnVQV290cExnS2p3RVpRZDdWdFlBUT09

Meeting ID: 847 0125 5174, Passcode: 896181

Go to Top