Зарежда Събития

На 18 декември (сряда) 2019 г. от 14:00 часа, в зала 403 на ИМИ, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на

Николай Иванчев Николов

на тема

Метрични методи за анализиране и моделиране на наредени данни

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма “Теория на вероятностите и математическа статистика”.

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ и на адрес http://www.math.bas.bg/~statlab/Nikolay%20thesis%202019/

Go to Top