Зарежда Събития

На 25 февруари 2021 г. (четвъртък) от 14:00 часа в онлайн режим чрез конферентна (Zoom) връзка, ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на проект на дисертационен труд на

Константин Василев Делчев

на тема

Кодове и дизайни в полиномиални метрични пространства

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, докторска програма „Информатика”.

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ.

Линк за предзащитата:

https://us02web.zoom.us/j/86948209882?pwd=L1VGdnRVVW02czlpSnhrMnB1NkZXdz09

Topic: Предзащита на Константин Делчев
Time: Feb 25, 2021 14:00 Sofia
Meeting ID: 869 4820 9882
Passcode: 995843

 

Go to Top