Зарежда Събития

На 18 октомври 2022 г. (вторник) от 14 ч. в зала 503 на ИМИ-БАН ще се проведе предзащита на дисертацията на

Детелина Кирилова Камбурова,

редовен докторант към секция “Изследване на операциите, вероятности и статистика” в ИМИ-БАН

с научен ръководител акад. Юлиан Ревалски,

за получаване на образователна и научня степен “доктор” по докторантска програма “Изследване на операциите”.

Материалите по дисертацията се намират в библиотеката на ИМИ.

Go to Top