Зарежда Събития

На 17 декември 2018 година от 14:00 часа в Заседателната зала  на ИМИ – БАН ще се състои предварително обсъждане (предзащита) на дисертацията на Светлана Топалова на тема

“Класификация на дизайни и сродни на тях комбинаторни структури”

за присъждане на  научната степен

“доктор на науките”

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки.

Екземпляр от дисертацията е на разположение на интересуващите се в Библиотеката на ИМИ.

От секция “Математически основи на информатиката”

Go to Top