Зарежда Събития

На 16 декември 2019 г. (понеделник) от 14:30 часа в зала 403  на ИМИ – БАН ще се проведе предварително обсъждане (предзащита) на дисертационния труд на

Веселина Иванова Вучева

 на тема:

Теоретичен и числен анализ на диференчни схеми за уравнения на Бусинеск

за присъждане на  образователна и научна степен

“доктор”

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката”

Материалите по предзащитата се намират в библиотеката на ИМИ.

Go to Top