Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 3 ноември 2017 г. от 13:00 часа в зала 478 на ИМИ, на което ще се състои предварителна защита на проекта на дисертация на

Яна Алексиева Алексиева

на тема:

Лоренцови повърхнини в четиримерно псевдо-Евклидово пространство с неутрална метрика

за получаване на образователната и научна степен „доктор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, докторска програма „Геометрия и топология”.

Поканват се всички интересуващи се.

Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН.

Go to Top