Зарежда Събития

Поредното заседание на Общия семинар на секция “Анализ, геометрия и топология” ще се проведе на 7 ноември 2017 г. от 14:00 часа в зала 478 на ИМИ, на което ще се състои предварителна защита на проекта на дисертация на

доц. д-р Йорданка Панева-Коновска

на тема:

Функции на Бесел и Митаг-Лефлер и обобщения

за получаване на научната степен „доктор на науките“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност “Математически анализ”.

Поканват се всички интересуващи се.

Проектът на дисертацията е на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН.

 

Go to Top