Зарежда Събития

Съгласно т. 4.2 от Правилника  за дейността на ИМИ, на 25.01.2023 г. (сряда) от 11:00 часа в зала 501 на Института по механика ще се проведе съвместно заседание на Общото събрание на учените в ИМИ и на Научния съвет на ИМИ при следния дневен ред: 

1.Приемане на научноизследователския и финансовия отчет за дейността на ИМИ през 2022 година. 

2. Приемане на допълнение в Правилника за  дейността на ИМИ (от предното ОСУ). 

3. Разни. 

Членовете на ОСУ и НС на ИМИ са задължени да присъстват на събранието. Справка за членство в Общото събрание на учените в ИМИ може да бъде направена при Галя Стоянова, стая 215 в ИМИтел. 3819. Предложения за протоколчик, участие в комисия за преброяване и промени в дневния ред на събранието се приемат също от Галя Стоянова. Обява за свикването на ОСУ. (pdf)Председател на НС на ИМИ:  акад. дмн О. Мушкаров Председател на ОСУ в ИМИ:  проф. д-р Е. Попова 

Go to Top