Зарежда Събития

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно т. 4.2 от Правилника за дейността на Института по математика и информатика при Българска академия на науките

на 01.06.2021 г. (вторник) от 11.00 часа

онлайн в ZOOM сесия

се свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА УЧЕНИТЕ В ИМИ

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ.

2. Избор на Комитет по условия на труд в ИМИ.

3. Разни.

Предложените изменения и допълнения в Правилника за дейността на ИМИ са отразени в текста на настоящия Правилник и е желателно да се запознаете предварително с тях. Този документ се намира в библиотеката на ИМИ и на следния уеб адрес:
http://www.math.bas.bg/OSU-IMI/PravilnikIMI-proposal_2021-04-27.pdf

До 28.05.2021 г. всички членове на ОСУ в ИМИ и заявилите желание за участие в събранието ще получат по имейл покана за ZOOM-сесията.

Директор на ИМИ
проф. дмн П. Бойваленков

Председател на ОСУ в ИМИ
проф. д-р Е. Попова

Go to Top