Зарежда Събития

СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА – БАН


НАЦИОНАЛЕН КОЛОКВИУМ ПО МАТЕМАТИКА

Поредната сбирка на Националния колоквиум по математика ще се състои на 29 ноември 2017 г. (сряда) от 16:15 часа в Заседателната зала на ИМИ-БАН, София, ул. „Акад. Г. Бончев”, блок 8.

Доклад на тема:

Вероятностни разпределения: нови резултати за М-определеност

ще изнесе проф. Йордан Стоянов.

Поканват се всички интересуващи се.

Ръководител на Колоквиума: акад. П. Попиванов

Резюме. Ще разглеждаме разпределения на (мерки, породени от) случайни величини, едномерни или многомерни, чиито моменти са крайни. Интересуваме се от условия, които са проверяеми, и които дават отговор на въпроса – кога разпределението се определя еднозначно по своите моменти (М-определено), и кога то е нееднозначно (М-неопределено).

Ще бъдат представени няколко съвсем нови резултата за нелинейни функции от случайни величини, запазващи или променящи свойството М-определеност.

Резултатите ще бъдат илюстрирани с примери и контрапримери. Ще бъдат формулирани и няколко открити въпроси.

 

Go to Top