Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 21 октомври 2020 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

КОМПЮТЪРНИ МЕТОДИ И ПОДХОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ ЗА УЕБ ДОСТЪПНОСТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

на НЕГОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
Докторска програма „Информатика“

Научен ръководител:
Доц. д-р Галина Богданова

Председател на Научното жури:
Доц. д-р Красимира Иванова

Членове на Научното жури:
Проф. дпн Васил Милушев – рецензент
Проф. дмн Стоян Капралов – рецензент
Доц. д-р Галина Богданова
Доц. д-р Мая Димитрова

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

За провеждането на защитата има осигурена и зоом-връзка, чрез която може да присъствате виртуално:

https://us02web.zoom.us/j/87537224955?pwd=ZE1CbFVqYWlqeUxzdFlkcHZvM204Zz09

Meeting ID: 875 3722 4955
Passcode: 273422
One tap mobile
+35932571633,,87537224955#,,,,,,0#,,273422# Bulgaria
+35924925688,,87537224955#,,,,,,0#,,273422# Bulgaria

Dial by your location
+359 3 257 1633 Bulgaria
+359 2 492 5688 Bulgaria
Meeting ID: 875 3722 4955
Passcode: 273422
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kcSfjVyXRx

Go to Top