Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане
на научната степен „доктор на науките” съобщават, че

на 28 май 2024 г. от 12:30 часа в хибриден формат (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия

на

доц. д-р Данила Черкашин

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
професионално направление: 4.5. Математика.

Председател на Научното жури:
проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН)

Членове на Научното жури:
чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН)
проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН)
проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН)
проф. дн Евгений Степанов/Eugene Stepanov (Математически институт „Стеклов” към РАН и Департамент по математика на Университета в Пиза, Италия)
проф. дн Стефка Христова Буюклиева (ВТУ „Св.св.Кирил и Методий“)
проф. дмн Николай Иванов Янков (ШУ “Еп.Константин Преславски“)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_doctor_current.php

Zoom link към заседанието за защитата:
https://us02web.zoom.us/j/85012797613?pwd=djdIQnZaS3c1ZUFZdUdCRC85cE9mdz09

Go to Top