Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че

на 12 юли 2024 г. от 16:00 ч., в зала 503 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:

„Изкуствен Интелект – дефиниция, реализация и последствия“

на

Димитър Димитров Добрев

в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление: 4.5. Математика; докторска програма: „Математическа логика“

Научен ръководител:
доц. д-р Любомир Иванов

Председател на Научното жури:
проф. д-р Йорг Копиц

Членове на Научното жури:
акад. Веселин Дренски
акад. Петър Кендеров
проф. дн Александра Соскова
доц. д-р Златко Захариев

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Zoom link към заседанието за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/87088348318?pwd=rbP4QQ9eqHILHE4ekwmbdV5eaNOzf6.1

Go to Top