Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 31 май 2024 г. от 11:00 часа в хибридна форма (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:

Развитие на дигитална компетентност в образованието по математика

на

Младен Георгиев Вълков

в област на висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
докторска програма: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“.

Научен ръководител:
проф. д-р Тони Чехларова (ИМИ – БАН)

Председател на Научното жури:
проф. д-р Борислав Лазаров (ИМИ-БАН)

Членове на Научното жури:

акад. Петър Кендеров
проф. дмн Емил Колев (ИМИ-БАН)
проф. д-р Галя Кожухарова (Тракийски университет)
доц. д-р Елена Каращранова (ЮЗУ “Неофит Рилски“)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Zoom link към заседанието за защитата:
https://us02web.zoom.us/j/88062726349?pwd=OURBMmlIVXA4UzBVd2tJNzVMc2hUdz09

Go to Top