Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 17 февруари 2023 г. от 11:00 часа в ИМИ – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Конструиране на булеви функции и цифрови последователности за
криптологията и комуникациите

на

Мирослав Маринов Димитров

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
докторска програма „Информатика”.

Научен ръководител:
проф. дн Цонка Байчева

Председател на Научното жури:
проф. дмн Иван Ланджев

Членове на Научното жури:

проф. дн Николай Янков
проф. дн Цонка Байчева

проф. др Мая Стоянова

доц. др Златко Върбанов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

Go to Top