Зарежда Събития

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 25 януари 2021 г.от 14.00 часа(в зала 115 на ИМИ-БАН) онлайн, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

МЕТОДИ И МОДЕЛИ ЗА ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ НА ТЕМАТИЧНО-ОРИЕНТИРАНО УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

на ОЛЕГ ПЕТРОВ ИЛИЕВ

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки,
Докторска програма „Информатика“

Научен ръководител:
проф. д-р Радослав Йошинов

Председател на Научното жури:
доц. д-р Десислава Панева-Маринова –рецензент

Членове на Научното жури:
проф. дн Даниела Борисова –рецензент
проф. дн Иван Гарванов
проф. дн Любка Дуковска
проф. д-р Радослав Павлов

Линк за защитата:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa581028a09c04137aea368277cdf4285%40thread.tacv2/1611332282197?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbd33b96-6764-481f-bafe-8e10ee67155b%22%2c%22Oid%22%3a%22507832e2-2a4a-4be9-9f93-26dfc9d66a6f%22%7d

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php