Зарежда Събития
Това събитие е минало събитие.

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 8 юни 2020 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на Института по математика и информатика, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 8, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

ТЕОРЕТИЧЕН И ЧИСЛЕН АНАЛИЗ НА ДИФЕРЕНЧНИ СХЕМИ ЗА УРАВНЕНИЯ НА БУСИНЕСК

на ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА ВУЧЕВА

Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика,
Професионално направление 4.5. „Математика“,
Докторска програма „Математическо моделиране и приложение на математиката“

Научен ръководител:
Проф. д-р Наталия Кольковска

Председател на Научното жури:
Доц. д-р Милена Димова

Членове на Научното жури:
Проф. д-р Любен Вълков – рецензент
Доц. дмн Миглена Колева – рецензент
Проф. дмн Гено Николов
Проф. д-р Наталия Кольковска

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ – БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:
http://www.math.bas.bg/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php